ที่มาและวัตถุประสงค์

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. บริษัทของคนไทยที่มีภารกิจสำคัญในการเป็นกลไกหลักของรัฐฯ (รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นหลัก) ทำหน้าที่ในการสำรวจ พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานของคนไทยและของประเทศที่เข้าไปพัฒนา ลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ รวมทั้งนำรายได้จากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั่วโลกกลับคืนสู่ประเทศไทย ปัจจุบัน ปตท.สผ. ดำเนินโครงการด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 40 โครงการใน 11 ประเทศ ซึ่งโครงการที่เปรียบเสมือนโรงเรียนต้นแบบด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและเป็นจุดเริ่มต้นในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานของคนไทย คือ โครงการผลิตก๊าซธรรมชาติ “บงกช” ในอ่าวไทย

 

ที่มาของโครงการ

ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติ “บงกช” ปตท.สผ. จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการ ประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ”  เพื่อสร้างโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชาที่มีความสนใจในการสร้างภาพยนตร์ ให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้และทำงานกับผู้กำกับชื่อดัง คุณบอล วิทยา ทองอยู่ยง และยังได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ๆ ในวงการภาพยนตร์และภาพยนตร์โฆษณา ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการผลิตภาพยนตร์ด้วย นอกจากนั้น เยาวชนจะมีโอกาสผลิตผลงานเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญที่ “คนไทยสามารถแสวงหาพลังงานเพื่อใช้ภายในประเทศได้ด้วยตนเอง” และมีศักยภาพทัดเทียมกับนานาชาติ ช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยเห็นความสำคัญของการส่งต่อ “องค์ความรู้ในการสำรวจ พัฒนาและปิโตรเลียม” ให้อยู่คู่คนไทยจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนการถ่ายทอดเรื่องราวของอาชีพนักบุกเบิกแหล่งพลังงานไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนิสิตนักศึกษา

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อองค์ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนในประเทศไทย

2. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตพลังงานและการพึ่งพาพลังงานภายในประเทศได้ด้วยคนไทยเอง

3. เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของนักบุกเบิกแหล่งพลังงานอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน

4. เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาสื่อสารมวลชนหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สนใจให้ได้รับความรู้ประสบการณ์จริงเพื่อให้เป็นผลงานและอาจต่อยอดไปถึงโอกาสในการทำงานจริงกับบริษัทที่เกี่ยวข้องทางด้านการผลิตโฆษณาหรือภาพยนตร์

หัวข้อและโจทย์ในการประกวด

จัดทำ Storyboard ซึ่งประกอบด้วยภาพและข้อความ เพื่อกำหนดแนวทางในการผลิตหนังสั้น หัวข้อ “ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ” โดยต้องมีช็อตดังต่อไปนี้ อยู่ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด

1. ช็อตภาพชุดปฏิบัติการ สื่อความหมายถึง ภาระหน้าที่ของทุกชีวิตที่ทำงานบนแท่นบงกชที่ต้องส่งพลังงานให้กับทุกคนในชาติได้ใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

2. ช็อตภาพหมวกนิรภัย สื่อความหมายถึง การตระหนักถึงและความภูมิใจที่ได้สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อชาติไทย

3. ช็อตภาพแท่นบงกช สื่อความหมายถึง การเป็นโรงเรียนต้นแบบวิชานักสำรวจพลังงานไทย และการส่งต่อองค์ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

สามารถโหลดคลิปโจทย์ที่กำหนดได้ที่นี่ คลิ๊ก

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

1. เป็นนิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชา (สมาชิกภายในทีม ไม่จำเป็นต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน)

2. กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ระดับชั้นปี 2 เป็นต้นไป

3. สมัครเป็นทีม ทีมละ 3- 5 คน

4. ผู้สมัครรอบคัดเลือกต้องยอมรับเงื่อนไขกติกาในรอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ ขอตัดสิทธิ์ทีมที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศได้และขอมอบสิทธิ์นั้นให้กับทีมที่คะแนนอยู่ในลำดับรองลงมา 

เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวดในรอบคัดเลือก

1. ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าประกวดผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.pttepshortfilm.com

2. การส่งผลงานในรอบคัดเลือก

fสามารถส่ง Storyboard และเรื่องย่อในรูปแบบไฟล์ PDF ที่มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB โดย Storyboard จะต้อง มีช็อตภาพ ตามกติกาที่โครงการฯกำหนด

– Storyboard จะต้องจบด้วยโลโก้ ปตท.สผ. และสโลแกน “บุกเบิกพลังงาน เพื่อโลกที่ยั่งยืน” (สามารถโหลดคลิปช็อตภาพที่กำหนด ไฟล์โลโก้ และสโลแกนได้ในเว็บไซต์ www.pttep.com)

– ความยาวรวมทั้งเรื่องควรมีความยาวอย่างน้อย 2 นาที แต่ต้องไม่เกิน 3 นาที  

– สามารถส่งไฟล์วีดิโอการนำเสนอ Storyboard เพื่อประกอบการพิจารณา ในรูปแบบไฟล์ MP4 โดยต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB

3. สามารถส่งผลงานได้ที่ www.pttepshortfilm.com ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2561 เท่านั้น ทีมที่ผ่านเข้ารอบฯ จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศ โดยสมาชิกทุกคนทั้ง 8 ทีม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ

 

เกณฑ์การตัดสินและพิจารณาคะแนนรอบคัดเลือก

– แนวคิดของภาพยนตร์สั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ             

– ความคิดสร้างสรรค์                                                                                               

– เนื้อหาและองค์ประกอบครบถ้วนตามกติกา            

                

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการจะจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 นำโดย คุณบอล วิทยา ทองอยู่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังจากวงการผลิตภาพยนตร์และโฆษณา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่จะมาให้ความรู้และข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการเข้ารอบทั้ง 8 ทีม นำไปใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน โดยระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้ง 8 ทีม จะได้รับคำแนะนำในการผลิตภาพยนตร์สั้นจากกลุ่มครีเอทีฟ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย

 

เกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ (โปรดอ่านก่อนสมัคร)

1. ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 8 ทีม ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ ใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านต่อ 1 ทีม

2. ปตท.สผ. จะสนับสนุนงบประมาณในการผลิตหนังสั้นให้กับทั้ง 8 ทีม ทีมละ 20,000 บาท

3. ผลงานหนังสั้นจะต้องมีช็อตภาพตามที่กำหนด อยู่ในช่วงใดของหนังก็ได้และต้องจบด้วยโลโก้ ปตท.สผ. และสโลแกน “บุกเบิกพลังงาน เพื่อโลกที่ยั่งยืน” ตามด้วยชื่อผู้จัดทำโดยความยาวของหนังรวมทั้งสิ้น ต้องไม่เกิน 3 นาที

4. ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 8 ทีมจะต้องส่งผลงานหนังสั้นรอบชิงชนะเลิศที่ www.pttepshortfilm.com  ในรูปแบบไฟล์ MOV หรือ MP4 ขนาด HD ความละเอียด Full HD 1080p (1,920 x 1,080) ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครจัดทำขึ้นใหม่เอง โดยไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อนและไม่เคยส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน 

6. เนื้อหาในหนังสั้นจะต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมืองและไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในสังคมตลอดจนไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามและไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อบุคคลและองค์กรต่าง ๆ

7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง เพลง อุปกรณ์ประกอบฉากหรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน รวมทั้งสิทธิของนักแสดง (หากมี) โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การกระทำผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และสามารถอ้างอิงถึงแหล่งที่มาหรือได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชัดเจน

8. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจสอบพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฏ กติกา เงื่อนไข หากปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้าร่วม/ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขของการสมัครทุกประการ ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและทางโครงการสามารถฟ้องร้องค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้

9. ผลงานหนังสั้นทั้ง 8 เรื่อง จะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ ปตท.สผ. แต่เพียงผู้เดียว และ ปตท.สผ. จะเป็นเจ้าของสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในผลงานหนังสั้นทั้งหมดดังกล่าวโดยสามารถทำการแก้ไข ดัดแปลง เพิ่มเติม ทำซ้ำ ใช้จัดแสดง เผยแพร่สู่สาธารณะ หรือดำเนินการใด ๆ ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้สร้างผลงานและโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้สมัครไม่สามารถนำไปเผยแพร่หรือดำเนินการใด ๆ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก ปตท.สผ. เป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งสมาชิกทีมผู้สร้างหนังสั้นทั้ง 8 ทีมจะให้ความร่วมมือในการเข้าทำสัญญาโอนสิทธิ์ดังกล่าวมาทั้งหมดให้กับ ปตท.สผ.

10. โครงการสามารถปรับเปลี่ยนกรอบเวลาดำเนินการหรือรายละเอียดการประกวดรวมถึงรายชื่อกรรมการได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถโต้แย้งได้

 

เกณฑ์การตัดสินและพิจารณาคะแนนรอบชิงชนะเลิศ

– แนวคิดของภาพยนตร์สั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ                     

– ความคิดสร้างสรรค์ 

– เทคนิคและความสมบูรณ์ของภาพยนตร์สั้น 

– เนื้อหาและองค์ประกอบครบถ้วนตามกติกา 

รายชื่อกรรมการในการประกวด

คุณณัฏ โล่ห์สุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 

คุณสมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ 

ประธานกรรมการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ 

เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย

 

คุณวิทยา ทองอยู่ยง

ผู้กำกับภาพยนตร์

 

คุณพงศ์ไพบูลย์ สิทธิคู

ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา และผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์โฆษณา

The Film Factory Co., Ltd.

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

6 ส.ค.61     

เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมประกวดหนังสั้นโครงการ

ผ่านเว็บไซต์ www.pttep.com

 

6 – 15 ก.ย.61

เปิดรับผลงานรอบคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ www.pttepshortfilm.com

 

20 ก.ย.61    

ประกาศผลการคัดเลือกทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทาง PTTEP Facebook / www.pttep.com

 

29 ก.ย.61  

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้กำกับชื่อดัง

 

15 พ.ย.61     

ส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศผ่านเว็บไซต์ www.pttepshortfilm.com

 

17 พ.ย.61     

เผยแพร่ผลงานทาง  PTTEP Facebook Page, YouTube

 

17 – 27 พ.ย.61  

เปิดให้สาธารณะชนร่วมโหวตชิงรางวัล popular vote (เฉพาะช่องทาง YouTube เท่านั้น)

 

28 พ.ย.61     

ประกาศผลการประกวดหนังสั้น ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

หมายเหตุ รายละเอียดการดำเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

การเผยแพร่ผลงานทางสื่อออนไลน์

ผลงานหนังสั้นของทั้ง 8 ทีม จะถูกเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น YouTube, PTTEP Facebook ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ผลงานเรื่องใดได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด จะได้รับรางวัล Popular Vote โดย 1 Like มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน, 1 Share มีค่าเท่ากับ 10 คะแนน เริ่มโหวตได้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 พฤศจิกายน 2561 (นับผลโหวตถึงเวลา 23.00 น.) โดยจะเก็บผลคะแนนจากช่องทาง YouTube เท่านั้น

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท โล่เกียรติยศสำหรับทีม พร้อมประกาศนียบัตรสำหรับบุคคล และสิทธิ์ในการฝึกงานกับ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย เป็นเวลา 3 เดือน

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

เงินรางวัล 75,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรสำหรับบุคคล

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรสำหรับบุคคล

 

รางวัล Popular Vote

สิทธิ์ในการสัมผัสประสบการณ์จริงกับกองถ่ายภาพยนตร์โฆษณา เป็นเวลา 1 – 2 วัน

ดาวน์โหลดคลิปโจทย์และเอกสารการสมัคร (57MB)
 

ปฏิทินกิจกรรม

6 ส.ค.

เปิดรับสมัครและส่งผลงานรอบคัดเลือก

15 ก.ย.

ปิดรับผลงานรอบคัดเลือก

20 ก.ย.

ประกาศผลรอบแรก

29 ก.ย.

อบรมเชิงปฏิบัติการ

15 พ.ย.

ส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ

17 พ.ย.

เผยแพร่ผลงานและเปิดโหวต

27 พ.ย.

ปิดโหวต เวลา 23.00 น.

28 พ.ย.

ประกาศผล